Warunki i zasady gabinetu

PODSTAWOWE WARUNKI

Gabinet Terapii i Warsztatów Psychologicznych „EGO” – rejestracja REGON 301754430, EU NIP – PL6443412101. Adres rejestracji firmy: Ul. Górska 19A, 61-059 Poznań, Polska

 1. Korzystanie przez Pacjentów z Usług Gabinetu Terapii i Warsztatów Psychologicznych „Ego” odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Usług jest możliwe po akceptacji postanowień Regulaminu przez Pacjenta.
 3. Usługi świadczone przez Gabinet Terapii i Warsztatów Psychologicznych „Ego” świadczone są po wypełnieniu formularza zapisu online udostępnionego na stronie www.psychologholandia.nl oraz dokonaniu opłaty (system online)
 4. W celu skorzystania z Usługi Gabinetu Terapii i Warsztatów Psychologicznych „Ego” Pacjent, a w przypadku Pacjenta będącego osobą małoletnią lub całkowicie ubezwłasnowolnioną – przedstawiciel ustawowy Pacjenta, wypełnia Formularz dostępny na stronie psychologholandia.nl. Pacjent zobowiązany jest podać wyczerpujące, prawdziwe i rzetelne dane.
 5. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta zobowiązany jest do wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem. Opłata dokonywana jest poprzez bezpieczny, zewnętrzny serwis rozliczeniowy po wypełnieniu formularza. Opłata jest kwotą brutto w walucie euro(€). Oprócz uiszczenia opłaty, Pacjent nie jest zobowiązany do dokonania dodatkowych płatności. Operatorem płatności jest system Mollie.
 6. Warunkiem wykonania usługi jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza oraz uiszczenie opłaty;
 7. Umowa o świadczenie Usługi Gabinetu Terapii i Warsztatów Psychologicznych „Ego” zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie poprzez:
  a. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza,
  b. akceptację Regulaminu przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  c. dokonanie opłaty.
 8. Umowa o świadczenie Usługi terapeutycznej lub psychologicznej zostaje zawarta na czas wykonania Usługi lub odmowy wykonania Usługi.
 9. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi najpóźniej na 1 dzień przed zarezerwowaną wizytą wysyłając wiadomość lub kontaktując się telefonicznie. W wypadku odstąpienia Pacjenta od umowy, przed wykonaniem Usługi opłata zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano opłaty.
 10. Pacjent jest zobowiązany do podania danych osobowych, które są niezbędne dla celów tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (jeżeli taka dokumentacja będzie prowadzona) oraz danych niezbędnych do kontaktu, w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 11. Na wniosek Pacjenta Gabinet Terapii i Warsztatów Psychologicznych „Ego” udostępnia dokumentację medyczną Pacjenta, zawierającą historię udzielonych konsultacji.
 12. Pacjenci Gabinetu Terapii i Warsztatów Psychologicznych „Ego” mają także wszelkie prawa zawarte w Polityce Prywatności strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być zmieniony z każdym czasie, przy czym prawa nabyte przez Pacjentów pozostają w mocy;
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 3. Do Regulaminu, w kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie następujące akty prawne:
  a. ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną,
  b. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  c. ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
  Praw Pacjenta,
  d. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  e. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  f. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu stało się albo stanie się nieważne, na jego miejsce wchodzą odpowiednie przepisy prawa. Nie powoduje to jednak nieważności Regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG GABINETU TERAPII I WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH EGO:

 • Spotkania odbywają się w formie wideokonferencji online poprzez komunikatory tj. Zoom, Skype, WhatsApp
 • Warunkiem rezerwacji wizyty jest uiszczenie opłaty za wizytę.
 • Wizytę można odwołać min. 24g przed spotkaniem, klient nie ponosi w tym wypadku kosztów. Jeśli wizyta zostanie odwołana później jest pełno płatna. Czas rezerwuje zawsze wyłącznie dla pacjenta na odpowiednią godzinę, nie mam więc możliwości umówienia nikogo innego w razie nieobecności.
 • Na spotkanie online proszę połączyć się punktualnie.
 • Na wizycie należy być wolnym od wszelkich środków psychoaktywnych tj. alkohol, narkotyki (w tym marihuana). Nie należy ich spożywać w dniu wizyty ani dzień przed.
 • Na wizycie nie należy palic papierosów.
 • Spotkanie odbywa się przy użyciu kamery, dlatego też proszę o ustawienie kamery tak abyśmy mogli się widzieć. Proszę także o ubiór przyzwoity , jak na spotkanie w gabinecie.
 • Problemy zdrowia psychicznego to bardzo osobisty obszar każdego człowieka. Dlatego nie powinny być omawiane z udziałem osób trzecich (np. członków rodziny). Ich udział może powodować dyskomfort w poruszaniu niektórych ważnych kwestii, przez co obraz problemu może być niejasny. Dlatego należy znaleźć na spotkanie odosobnione miejsce, gdzie można swobodnie rozmawiać. Możliwy jest udział osób z otoczenia pacjenta, ale po uzgodnieniu tego ze specjalistą oraz za zgodą pacjenta.
 • Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.
 • Godziny wizyt są podane czasie PL/NL – UTC+01:00 (czas środkowoeuropejski (CET), w okresie zimowym) oraz. UTC+02:00 (czas środkowoeuropejski letni (CEST), w okresie letnim).
 • Psycholog prowadzi dokumentację terapeutyczną respektując klauzulę RODO
 • Wszystko na sesji terapeutycznej (dokumentacja, terminy wizyt, treść rozmów) objęta jest tajemnicą terapeutyczną w zgodzie z Kodeksem Etycznym pracy Psychologa
 • Przystępując do wizyty zgadzacie się Państwo z powyższymi warunkami.